• President: Sh. Yashpal Mahant

  • Vice President: Sh. Prem Das Azad

  • General secretary: Dr. Surat Thakur

  • Joint secretary: Sh. Deepak Kulluvi

  • Cashier: Dr. Roshan Lal

  • Executive Members:

  • Sh. Rajinder Prasad

  • Sh. Prem Thakur

  • Sh. Naval Negi

  • Smt. Kumud Sharma